Европейска квалификация на учители

       Училищният проект „Европейска квалификация“ (2018-1-BG01-KA101-047487) по оперативна програма К1, Еразъм + е успешно реализирана в нашето училище, посредством 10 мобилности на учители от училището в 4 структурирани обучителни курсове в ЕС.
      Целта на настоящия проект е изпълнена, а именно – с повишаване квалификацията на определен брой педагогически специалисти се стимулират промени, свързани с модернизация на нашето училище и въвеждане на иновации.
      С проведените европейски квалификации подготвихме учители лидери, които да генерират промяната и подпомогнат своите колеги за нея, като прилагат нови методи на преподаване и оценяване, чрез промяна на учебна среда и въвеждане на нова култура в класната стая, чрез интегриране на нови технологии в учебния процес.
     Вярваме, че тази европейска квалификация създаде мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на нашите учители, за да могат те ефективно да изпълняват своята преподавателска работа и да предоставят качествено, съвременно образование на европейско ниво.

     За повече информация: Европейска квалификация