ЕРАЗЪМ +

    ОБЩА ЦЕЛ
    Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, насърчаване на иновациите и укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Предвид посоченото по-горе програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, подкрепа за изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, насърчаване на напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на стратегията на Съюза за младежта 2019—2027 г. и развитие на европейското измерение в спорта.
     СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
     Програмата има следните специфични цели:
 да насърчава образователната мобилност за граждани и групи, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването и равнопоставеността, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;
 да насърчава образователната мобилност за неформално и информално учене и активното участие на младежите, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;
 да насърчава образователната мобилност на персонала в спорта, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.
    КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“?
    За да се постигнат поставените цели, в програмата „Еразъм+“ се предвижда изпълнението на следните действия за периода 2021—2027 г.:
    КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ
    В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:
 Мобилност на учещи и членове на персонала: възможности за ученици, студенти, стажанти и младежи, както и за университетски преподаватели, учители, обучители, специалисти, работещи с младежи, треньори по спорт, персонал на образователни институции и организации на гражданското общество да предприемат периоди на учене и/или професионален опит в друга държава;
 Дейности за младежко участие: местни и транснационални инициативи, ръководени от младежи и провеждани от неформални групи младежи и/или младежки организации с цел насърчаване на младежите да се ангажират и да се научат да участват в демократичния живот, като при това се повишава осведомеността за общите ценности и основните права на ЕС, създават се предпоставки младежите и лицата, вземащи решения на местно, национално и европейско равнище, да работят заедно и се допринася
за общите цели на Европейския съюз;
 Дейности по линия на DiscoverEU: действие, което предлага на 18-годишните младежи възможност да придобият за първи път краткосрочен индивидуален или групов опит, като пътуват из цяла Европа в рамките на дейност за информално образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Европейския съюз и откриване на културното му многообразие.
 Програмата предлага възможности за изучаване на езици на участниците, които осъществяват дейност за мобилност в чужбина. Тази подкрепа ще се предоставя основно чрез инструмента за онлайн езикова подкрепа (ОЕП) по програмата „Еразъм+“, при необходимост адаптиран към отделните сектори, тъй като електронното обучение има определени предимства по отношение на изучаването на езици, свързани с достъпа и гъвкавостта. В определени случаи, т.е. когато онлайн обучението не е най-добрият инструмент за достигане до целевата група, ще бъдат предлагани допълнителни форми на езикова подкрепа.
    КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ
    В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:
    Партньорства с цел сътрудничество, обхващащи:
 Партньорства за сътрудничество: Основната цел на партньорствата за сътрудничество е да се даде възможност на организациите да повишават качеството и уместността на своите дейности, да развиват и укрепват своите мрежи от партньори, да увеличават своя капацитет за съвместна работа на транснационално равнище, като засилват интернационализацията на своите дейности и обменят или развиват нови практики и методи, а също така като споделят и дебатират идеи.
 Малки партньорства: Това действие е предназначено за разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на училищното образование, ученето за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Целта на това действие с по-малък размер на безвъзмездните средства, отпускани на организации, по-кратка продължителност и по-прости административни изисквания в сравнение с партньорствата за сътрудничество е да се достига до организациите на местно равнище, новите участници в програмата и организациите с по-малко опит, като се намаляват пречките пред достъпа до програмата за организации с по-малък организационен капацитет.
    Партньорства за високи постижения, обхващащи: 17
 Европейски университети: С настоящото действие се подкрепя създаването на мрежи от висши училища, изградени от долу нагоре, което ще направи трансграничното сътрудничество по-амбициозно чрез разработването на съвместни дългосрочни стратегии за висококачествено образование, научни изследвания и иновации, основани на обща визия и споделени ценности;
 Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение: Чрез тази инициатива се подкрепя развитието на транснационални платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, тясно интегрирани в местните и регионалните стратегии за растеж, иновации и конкурентоспособност, като същевременно се подпомагат цялостните структурни промени и икономическите политики в Европейския съюз;
 Академии за учители „Еразъм+“: Общата цел на това действие е да се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители с цел създаването на академии за учители „Еразъм+“, които ще развиват европейската и международната перспектива в областта на подготовката на учители. Тези академии ще насърчават многоезичието и културното многообразие, ще развиват подготовката на учителите в съответствие с приоритетите на ЕС в областта на образователната политика и ще допринасят за постигането на целите на европейското пространство за образование.
 Действие „Еразмус Мундус“: Това действие има за цел да се насърчат високите постижения и интернационализацията на висшите училища в световен мащаб чрез програми за обучение на равнище магистърски курсове, съвместно предоставяни и признавани от установените в Европа висши училища и отворени за институции от други държави по света.
    Партньорства за иновации, обхващащи:
 Алианси за иновации: Това действие има за цел да се насърчи стратегическото сътрудничество между основните участници в сферата на висшето образование и на професионалното образование и обучение, бизнеса и научните изследвания — „триъгълникът на знанието“ — в подкрепа на иновациите и модернизацията на системите за образование и обучение с оглед на определянето и осигуряването на правилния набор от умения, знания и компетентности, които да съответстват на бъдещото търсене на пазара на труда в сектори и области от стратегическо значение за устойчивия растеж и конкурентоспособността на Европа;
 Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето: Чрез това действие ще се насърчават иновациите, творчеството, електронното участие и социалното предприемачество в различни области на образованието, обучението, младежта и спорта. С него ще се подкрепят идеи, ориентирани към развитието в бъдещето, основани на ключови европейски приоритети и с потенциал да бъдат интегрирани и да допринасят за подобряването на системите за образование и обучение, младежта и спорта, както и да пораждат съществено иновативно действие по отношение на методите и практиките за всички видове учене и на параметрите за активно участие за европейското социално сближаване.
   Проекти за изграждане на капацитет в областта на младежта: С това действие се подкрепят сътрудничеството и обменът в областта на младежта между организации от държави по програмата и от държави партньори и се обхващат дейности за неформално учене, насочени към повишаването на капацитета на организации, работещи с младежи извън сферата на формалното учене, като същевременно се постига активно участие на младежите.
   Спортни събития с нестопанска цел: С това действие ще се подпомагат подготовката, организацията и последващите действия във връзка със спортни събития с нестопанска цел, организирани в една или в няколко държави от организации с нестопанска цел или от публични органи, чиято дейност е свързана с областта на спорта. Тези събития ще имат за цел да се увеличи видимостта на действията по „Еразъм+“ в областта на спорта и да се повиши осведомеността относно ролята на спорта за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност.
    Чрез онлайн платформи като eTwinning, Електронна платформа за учене за възрастни в Европа (EPALE), Портал за училищно образование (SEG) и Европейски младежки портал ще се предлагат виртуални пространства за сътрудничество, бази данни за намиране на партньори, общности от практикуващи специалисти и други онлайн услуги за учители, обучители, специалисти, работещи с младежи, лица, разработващи политики, и други практикуващи специалисти, както и за ученици, младежи и възрастни учещи в Европа и извън нея.
    КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3: ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
    В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:
    Действието „Обединена европейска младеж“, насочено към младежките организации на местно равнище, които искат да установят трансгранични партньорства, т.е. които имат за цел да добавят европейско измерение към своите дейности. Целта е да се насърчат нови кандидатури от организации, които все още не са добре установени на европейско равнище.
    В допълнение това ключово действие обхваща:
 Действия, насочени към подготовка и подкрепа за изпълнението на програмата за политиката на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, включително секторни програми за висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и учене за възрастни, по специално чрез улесняване на управлението и функционирането на отворените методи на координация.
 Осъществяване на европейски експериментални инициативи в областта на политиката, водени от публични органи на високо равнище и включващи пробни дейности за мерки на политиката в няколко държави въз основа на надеждни методи за оценка. В съответствие със стратегията на ЕС за младежта ще бъде предоставена финансова подкрепа и на структурите, които участват в националната работна група, съставена от всеки национален орган в рамките на диалога на ЕС по въпросите на младежта на национално равнище.
 Действия, насочени към събиране на факти и знания за системите и политиките в областта на образованието, обучението, младежта и спорта на национално и европейско равнище, с цел да се улесни обоснованото изготвяне на политики. Събирането на факти и анализите ще се осъществява в рамките на европейски или международни проучвания и изследвания, както и на основата на тематичен и специфичен за отделните държави експертен опит.
 Действия, с които се улесняват прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и трансферът на кредити с цел стимулиране на осигуряването на качеството, подкрепа на валидирането на неформалното и информалното учене, управлението на уменията и професионалното ориентиране. В тази област се включва също предоставянето на подкрепа на националните и европейските органи или мрежи, които улесняват трансевропейските обмени, както и разработването на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта и в рамките на формално, неформално и информално учене.
    Действия, с които се насърчава диалогът по политиката със заинтересованите страни в рамките на Европейския съюз и извън него, например чрез конференции, събития и други дейности, в които участват лица, разработващи политики, практикуващи специалисти и други заинтересовани страни в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, с цел да се повишава осведомеността относно съответните европейски политически програми и да се популяризира Европа като отлична дестинация за обучение и научни изследвания.
 Сътрудничество с международни организации с широко признат експертен и аналитичен капацитет (като ОИСР и Съвета на Европа) с цел засилване на въздействието и добавената стойност на политиките в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
    ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ЖАН МОНЕ“
    Чрез действията по инициативата „Жан Моне“ ще се предоставя подкрепа за:
 Действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование: С това действие се подкрепят висшите училища в Европа и извън нея за популяризиране на преподаването и научните изследвания в 19 областта на европейската интеграция и насърчаване на дебат относно политиката и възможности за обмен с участието на академичните среди и лицата, разработващи политики, относно приоритетите на политиката на Съюза. Подкрепят се следните поддействия: Модули „Жан Моне“: кратки програми за обучение по една или няколко дисциплини от областта на изследванията на Европейския съюз; Катедри „Жан Моне“: по-дългосрочни преподавателски длъжности със специализация в изследванията на Европейския съюз за отделни университетски преподаватели; Центрове за високи постижения „Жан Моне“: координационни центрове, чрез които се събират знания от експерти на високо равнище в различни дисциплини на европейските изследвания и се развиват транснационални дейности и структурни връзки с академични институции в други държави;
 Действие по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението: С това действие се насърчават познанията за Европейския съюз в училищата и институтите за професионално образование и обучение (ПОО) в държавите по програмата. Целта му е на доставчиците на образование да се предложат възможности да разработват и предоставят съдържание на учещите, а на доставчиците на обучение на учители — да оказват подкрепа на учителите чрез методологии и актуализирани знания по въпроси на Европейския съюз и да насърчават дебатите и обмена между представителите на училищата и ПОО и заинтересованите страни относно ученето по теми, свързани с Европейския съюз. Подкрепят се следните поддействия: Обучение на учители: разработване и предлагане на структурирани предложения за обучение на учители по теми, свързани с Европейския съюз; Мрежи: обмен на добри практики и опит от съвместно преподаване в група държави.
 Подкрепа за определени институции: С това действие се осигурява подкрепа за институции, които преследват цел от европейски интерес, като предоставят на Съюза, държавите членки и гражданите висококачествени услуги в конкретни приоритетни тематични области. Основните дейности и обхват на тези институции включват изследвания, включително събиране и анализ на данни с оглед на подготовката на бъдещи политики, обучение на място и онлайн за бъдещи служители на международните организации и за държавни служители, по-специално в областите на правото и управлението, организиране на събития по приоритетни въпроси за Съюза и разпространяване на конкретни резултати и обща информация за широката общественост.
Ръководство за програмата 2021