Еразъм +

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на дейности по Програма „Еразъм+“, Проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000127356, 5 ОУ „Митьо Станев“ обявява  ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г. Програмата предоставя възможност за пътуване и престой в страна от ЕС или партниращите му държави с цел обучение или наблюдение в училище.  През настоящата година 10 ученици ще имат възможност да посетят училище в Истанбул през месец май, 2024 г.

Процедура за подбор на участниците:

  • Право на участие имат ученици от 5., 6. и 7. клас от ОУ „Митьо Станев“.
  • Задължително условие е учениците да имат добро ниво на владеене на английски език (мин. А1).
  • Подаване на Заявление за участие в програмата (по образец), придружено с Мотивационно писмо на български език до директора на училището.
  • Справка от класен ръководител: среден успех на ученика от предходна учебна година; среден успех в края на първи учебен срок;  наложени санкции / забележки на кандидата; брой отсъствия към датата на кандидатстване (под 25% отсъствия от училище и/или до 5 отсъствия по неуважителни причини; ученици с допуснати над 25% общо отсъствия и/или над 5 отсъствия по неуважителни причини не се допускат до класиране).
  • Напредък и положително развитие в учебни и извънкласни дейности.
  • Принос за доброто име и авторитета на училището – призови места в състезания и олимпиади.
  • Спазване на Правилника за дейността на училището.
  • Проверка на езиковите умения по английски език: тест за езикова компетентност по английски език (слушане, четене, Use of English, писане); проверка на комуникативните умения на английски език.

Класират се първите 10 ученици с най-висок резултат за учебна мобилност, която ще се проведе в интервала 6.05. – 12.05.2024 г. в основно училище в Истанбул, Турция.

СВАЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ТУК!