Извънкласна дейност - Занимания по интереси

2020 - 2021 г.

    Клуб „Дигитален интерактивен английски език“

     Обучението е насочено към изучаване на чужд език – Английски, като се използват  нови подходи и методи за преподаване. Ще се приложат  нови форми на обучение като  смесено обучение (Blended Learning), Обърната класна стая (Flipped Classroom), Проектно-базирано обучение (PBL). Ще се използват уеб и мобилни технологии за интерактивно обучение по езика. Учениците ще работят с таблети и компютри, както и с традиционни учебни материали. 

Ръководител: Росица Атанасова-Минева

Клуб „Турист“

    Физическо и психическо укрепване здравето на подрастващите, запознаване с природни, културни и исторически обекти. Насочено е към екологичното възпитание на учениците.

Ръководител: Ганка Димова

Клуб „Религия“

    С учениците ще се работи за:
– формиране на надеждни представи за категориите: „добро“, „зло“, „красиво“, грозно“, „дълг“, „отговорност“, „истина“, „свобода“, „вяра“;
– за укрепване на социално-нравственото развитие чрез формиране на умения за наблюдение и анализ на човешките взаимоотношения, водене на толерантен диалог на основата на емпатийно поведение, вземане на адекватни нравствени решения и поемане на отговорност;
– формиране на умения за запазване на духовната стабилност, самопознание и самоусъвършенстване.

Ръководител: Дарина Панчева

Изяви на клуба:
     – Клуб по религия – християнство – православие

Клуб „Волейбол“

    Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от волейболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт. 

Ръководител: Динка Вълева

Клуб „Волейбол 2“

    Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от волейболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт. 

Ръководител: Динка Вълева

Клуб „Дигитална математика“

     Основната цел на клуба по интерси „Дигитална математика“ е да се осъществи реална връзка между математическите знания на децата и начина им на приложение в информационните технологии. По достъпен и занимателен начин да се онагледи изучаваният материал в шести клас чрез програмни продукти, с които те сами да създават и конструират модели и проекти на геометрични фигури и тела, да моделират решаването на текстови задачи, да визуализират идеите си и да придобият умения за презентиране на своите идеи.

Ръководител: Нейко Иванов

Клуб „Знам и мога“

    Усъвършенстване дигиталните компетентности с цел повишаване на интереса към обучението по математика и други предмети.

Ръководител: Ганка Димова

Клуб „Архимед“

    Запознаване на учениците с живота и най-известните и значими открития и изобретения на великите учени математици през вековете до наши дни. Приложението и развитието на изобретенията на видните математици от древността и усъвършенстването им в съвременния живот. Разкриване на развлекателната страна на математиката, физиката, астрономията и разкриване на способностите на учениците за разсъждения и абстракция, сравняване и обобщаване.

Ръководител: Дияна Енева

Клуб „Екватор“

     Целта на клуба е по интересен и иновативен начин учениците да се запознаят с географските особености на родния си край, държавата и света. Да се направи връзката аз-заобикалящ свят, която е основа за създаване на правилна представата за заобикалящия свят и за събуждането на активна гражданска позиция от юношеска възраст. В програмата ще бъдат заложени различни по вид занятия като ще се наблегне на тези, в които учениците са субекти. Те сами ще откриват необходимата им информация, ще я систематизират и анализират. В отделни часове ще работят с мултимедийни инструменти, ще се научат сами да създават такива. Учениците ще посетят най-важните географски и исторически обекти в града.

Ръководител: Росица Проданова

Клуб „Млад библиотекар“

    Основната дейност на клуб „Млад библиотекар“ ще бъде запознаване на децата с работата на библиотекаря. В клуба ще учим история на библиотеките, комплектуването, обработката и каталогизирането на библиотечни материали. Децата ще се включват активно в работния процес на библиотекаря.

Ръководител: Рая Петрова

Клуб „Дигитален английски“

     С децата ще работим върху усъвършенстване на граматика с помощта на детски книги на английски език и работа с литературен език. Работа върху създаване и решаване на тестове.

Ръководител: Десислава Грозева

Клуб „Туризъм“

    Физическо и психическо укрепване здравето на подрастващите, запознаване с природни, културни и исторически обекти, екологично възпитание на учениците.

Ръководител: Дияна Енева

Клуб „Забавна математика“

     В клуба с децата ще се работи върху учебното съдържание за пети клас. Ще изработват постери и работилнички, използвайки обикновените дроби. Методи на работа – беседа, анализ, сравнение.

Ръководител: Мария Георгиева

Клуб „Народно творчество“

     Обучението по Народно творчество е проектно – базирано. Всички дейности са ориентирани към материалната и духовната култура на българите и са свързани с реализацията на различни проекти. Обучението осигурява реални, функционални възможности за извършване на проектни дейности и работа в екип, в резултат на които се създават практически продукти от учениците – пана с елементи от българската шевица, кътове с мартеници и сурвакници, сценични изяви и драматизации, възстановки на обичаи, Лазарска и Коледарска миниатюра, изложба на битови предмети, Приказка за хляба – филм – възстановка за пътя, който хлябът изминава от нивата до трапезата… Познавателният процес се осъществява при строго съобразяване с дейностния подход, където основната педагогическа ориентация е свързана с включването на малкия ученик в разнообразни по характер самостоятелни и групови изследователски и събирателски задачи, значими за самия него. Формулировките на темите на урочните разработки поставят акцент върху дейността на ученика и визират насочеността на познавателната дейност на третокласниците, като поставят децата в активна позиция. В процеса на обучение по Народно творчество са включени всички групи методи – словесни, нагледни, практически, интерактивни и игрови. Съществен елемент от обучението в часовете по Народно творчество е свободата, която имат учениците, сами да избират начина на проучване на проблем и формите на представяне на събраните материали. Учениците сами инициират дейности, които са предизвикали техния интерес и сами избират как, пред кого и по какъв начин да презентират готовия проект. Сами оценяват готовите продукти, знанията и уменията, които са усвоили при тяхното създаване. Работата в екип създава чувство за съпричастност, за партньорство и уважение към избора и мнението на другите.

Ръководител: Дора Павлова

Изяви на клуба:
     – „Приказка за хляба“ – представителна изява на клуб „Народно творчество“
      – Пролетни празници – Лазаровден и Цветница

Клуб „Химия и физика“

    С децата от 7.клас ще се работи върху темите по учебния материал по двата предмета химия и физика (макети, постери, филми). Ще се провеждат изнесени уроци. Планирани са посещения на обсерваторията в Стара Загора.

Ръководител: Мария Личева

Клуб „Научи се да плуваш“

    Обучение по плуване на деца с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Изграждане на интерес и активност към спортната дейност и последващи занимания с водни спортове.

Ръководител: Мария Добрева

Клуб „Аз плувам“

    Усвояване на плувни умения от децата в различни видове стиловете на плуване, както и плуването като спорт за здраве и укрепване на физическото развитие при децата.

Ръководител: Мария Добрева

Клуб „Планинарче“

     Децата да прекарват част от свободното си време в планината и чрез общуване с природата да бъдат възпитани в любов и грижи към нея, да бъде повишена екологичната им култура и не на последно място да бъде инвестирано в тяхното физическо и психическо здраве.

Ръководител: Паолина Пидакиева

Изяви на клуба:
     – „Да си планинарче, то не е шега!“
     – Урок по добротворство

Клуб „Дизайн“

    Изработване на поздравителни картички, грамоти. Работа в Word, Paint, работа с режещ плотер.

Ръководител: Енета Колева

Клуб „Стъклопис“

    Да се запознаят и усвоят дейност, която не се изучава в задължителната подготовка по изобразително изкуство в пети и шести клас. Да придобият умения при работа с витражни материали и техники, като създават и изграждат проекти и интериорни решения. Да се развиват и усъвършенстват фината моторика и цветовото усещане на всяко дете.

Ръководител: Енета Колева

Клуб „Шахмат“

    Шахматът е многопластова игра, която развива ума и умения като концентрация, внимание, борбеност и целенасоченост. Заниманията с шах доказано подобряват въображението и паметта, както и организираността на децата, правят ги по-отговорни и мотивирани, а в състезанията се калява характерът им. Обучението по шахмат помага за преодоляване на компютърната зависимост като проблем №1 на подрастващото поколение в целия свят.

Ръководител: Цанко Крушев

Клуб „Природа“

    В клуб „Природа“ учениците ще се запознаят с любопитни факти, свързани с растения и животни, обитаващи нашата страна, с най-редките видове и интересни факти, свързани с тяхното съществуване. Включени са разходки сред природата.

Ръководител: Павлина Пецева

Клуб „Усмивка“

     Арт студио или студио за развиване на творческите заложби на учениците чрез:
– работа с нови и интересни техники и материали за рисуване;
– творческа работа в и извън училищна среда във вид на пленери сред природата;
– запознаване пряко с изкуството чрез посещения на галерии, музеи, театрални и оперни постановки, инициативи свързани с изкуството.

Ръководител: Зоя Георгиева

Клуб „Футбол“

    Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от футболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт.

Ръководител: Кънчо Кашеров

 

Клуб „Футбол 2“

    Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от футболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт.

Ръководител: Кънчо Кашеров