Извънкласна дейност - Занимания по интереси

2022 - 2023 г.

    Клуб „ДИА – Дигитален Интерактивен Английски“

          Обучението е насочено към изучаване на чужд език – Английски, като се използват нови подходи и методи за преподаване. Учениците ще работят с таблети и компютри, обучението ще се провежда хибридно.  
Обучаващите се ще вземат участие в Международна олимпиада „HIPPO“ и национално състезание по правопис на английски език „Spelling Bee“. 

Ръководител: Росица Атанасова-Минева

Клуб „Турист“

    Физическо и психическо укрепване здравето на подрастващите, запознаване с природни, културни и исторически обекти. Насочено е към екологичното възпитание на учениците.

Ръководител: Ганка Димова

Клуб „Религия“

    С учениците ще се работи за:
– формиране на надеждни представи за категориите: „добро“, „зло“, „красиво“, грозно“, „дълг“, „отговорност“, „истина“, „свобода“, „вяра“;
– за укрепване на социално-нравственото развитие чрез формиране на умения за наблюдение и анализ на човешките взаимоотношения, водене на толерантен диалог на основата на емпатийно поведение, вземане на адекватни нравствени решения и поемане на отговорност;
– формиране на умения за запазване на духовната стабилност, самопознание и самоусъвършенстване.

Ръководител: Дарина Панчева

 
 

Клуб „Волейбол“

    Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от волейболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт. 

Ръководител: Динка Вълева

Клуб „Млад библиотекар“

    Основната дейност на клуб „Млад библиотекар“ ще бъде запознаване на децата с работата на библиотекаря. В клуба ще учим история на библиотеките, комплектуването, обработката и каталогизирането на библиотечни материали. Децата ще се включват активно в работния процес на библиотекаря.

Ръководител: Рая Петрова

Клуб „Туризъм“

    Физическо и психическо укрепване здравето на подрастващите, запознаване с природни, културни и исторически обекти, екологично възпитание на учениците.

Ръководител: Дияна Енева

Клуб „Забавна математика“

     В клуба с децата ще се работи върху учебното съдържание за пети клас. Ще изработват постери и работилнички, използвайки обикновените дроби. Методи на работа – беседа, анализ, сравнение.

Ръководител: Мария Георгиева

Клуб „Математиката – лесна и интересна“

 

Ръководител: Мария Георгиева

Клуб „Народно творчество“

     Обучението по Народно творчество е проектно – базирано. Всички дейности са ориентирани към материалната и духовната култура на българите и са свързани с реализацията на различни проекти. Обучението осигурява реални, функционални възможности за извършване на проектни дейности и работа в екип, в резултат на които се създават практически продукти от учениците – пана с елементи от българската шевица, кътове с мартеници и сурвакници, сценични изяви и драматизации, възстановки на обичаи, Лазарска и Коледарска миниатюра, изложба на битови предмети, Приказка за хляба – филм – възстановка за пътя, който хлябът изминава от нивата до трапезата… Познавателният процес се осъществява при строго съобразяване с дейностния подход, където основната педагогическа ориентация е свързана с включването на малкия ученик в разнообразни по характер самостоятелни и групови изследователски и събирателски задачи, значими за самия него. Формулировките на темите на урочните разработки поставят акцент върху дейността на ученика и визират насочеността на познавателната дейност на третокласниците, като поставят децата в активна позиция. В процеса на обучение по Народно творчество са включени всички групи методи – словесни, нагледни, практически, интерактивни и игрови. Съществен елемент от обучението в часовете по Народно творчество е свободата, която имат учениците, сами да избират начина на проучване на проблем и формите на представяне на събраните материали. Учениците сами инициират дейности, които са предизвикали техния интерес и сами избират как, пред кого и по какъв начин да презентират готовия проект. Сами оценяват готовите продукти, знанията и уменията, които са усвоили при тяхното създаване. Работата в екип създава чувство за съпричастност, за партньорство и уважение към избора и мнението на другите.

Ръководител: Дора Павлова

 

Клуб „Химия и физика“

    С децата от 7.клас ще се работи върху темите по учебния материал по двата предмета химия и физика (макети, постери, филми). Ще се провеждат изнесени уроци. Планирани са посещения на обсерваторията в Стара Загора.

Ръководител: Мария Личева

Клуб „Научи се да плуваш“

    Обучение по плуване на деца с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Изграждане на интерес и активност към спортната дейност и последващи занимания с водни спортове.

Ръководител: Мария Добрева

Клуб „Аз плувам“

    Усвояване на плувни умения от децата в различни видове стиловете на плуване, както и плуването като спорт за здраве и укрепване на физическото развитие при децата.

Ръководител: Мария Добрева

Клуб „Планинарче“

     Децата да прекарват част от свободното си време в планината и чрез общуване с природата да бъдат възпитани в любов и грижи към нея, да бъде повишена екологичната им култура и не на последно място да бъде инвестирано в тяхното физическо и психическо здраве.

Ръководител: Паолина Пидакиева

 

Клуб „Декор върху стъкло“

    Изработване на декорации върху стъкло, изучаване на нови техники.

Ръководител: Енета Колева

Клуб „Стъклопис“

    Да се запознаят и усвоят дейност, която не се изучава в задължителната подготовка по изобразително изкуство в пети и шести клас. Да придобият умения при работа с витражни материали и техники, като създават и изграждат проекти и интериорни решения. Да се развиват и усъвършенстват фината моторика и цветовото усещане на всяко дете.

Ръководител: Енета Колева

Клуб „Шахмат“

    Шахматът е многопластова игра, която развива ума и умения като концентрация, внимание, борбеност и целенасоченост. Заниманията с шах доказано подобряват въображението и паметта, както и организираността на децата, правят ги по-отговорни и мотивирани, а в състезанията се калява характерът им. Обучението по шахмат помага за преодоляване на компютърната зависимост като проблем №1 на подрастващото поколение в целия свят.

Ръководител: Цанко Крушев

Клуб „Компютърен многознайко“

  Забавление с компютърни програми, науки и техники.

Ръководител: Цанко Крушев

Клуб „Шахмат“

    Шахматът е многопластова игра, която развива ума и умения като концентрация, внимание, борбеност и целенасоченост. Заниманията с шах доказано подобряват въображението и паметта, както и организираността на децата, правят ги по-отговорни и мотивирани, а в състезанията се калява характерът им. Обучението по шахмат помага за преодоляване на компютърната зависимост като проблем №1 на подрастващото поколение в целия свят.

Ръководител: Цанко Крушев

Клуб „Футбол“

    Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от футболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт.

Ръководител: Кънчо Кашеров

 

Клуб „Мини мастършеф“

              Малка кухненска работилничка. Приготвяне на най-различни вкусни изделия.

 

 

Ръководител: Нина Димитрова