Извънкласна дейност - Занимания по интереси

2023 - 2024 г.
  Клуб „ДИА – Дигитален Интерактивен Английски“- 2023-2024г.

Смесена форма на обучение по АЕ и нови технологии. Учениците учат посредством нови методи на обучение и се подготвят за национално състезание по правопис на АЕ „Selling Bee“ и участие в международна олимпиада „Хипо“ .

          
Ръководител: Росица Атанасова-Минева
    Клуб „Играй и учи АЕ“- 2023-2024г.

Смесена форма на обучение на Английски език и с използването на игрофикация и нови технологии. Учениците играят и изработват електронни игри с цел подобряване на комуникативни, правописни и граматични умения по АЕ.

          
Ръководител: Росица Атанасова-Минева
Клуб „Турист“
Походи, разходки с цел физическо, психическо укрепване на здравето, запознаване с културни, исторически и природни забележителности е страната, дейности за опазване на околната среда. 
Ръководител: Ганка Димова
Клуб „Религия“
С учениците ще се работи за:
-формиране на надеждни предпоставки за „добро“ , „зло“; „красиво“, „грозно“. „отговорност“, „истина“, „свобода“, „вяра“
– за водене на толерантен диалог на основата на епатийно поведение 
-вземане на адекватни нравствени решения и поемане на отговорност
Ръководител: Дарина Панчева
 
 
Клуб „Млад библиотекар“
 Запознаване на учениците с работата на библиотекаря, обработката на библиотечни материали. Участниците ще работят в екип, ще участват в различни работилници и занимателни игри.
Ръководител: Рая Петрова
Клуб „Сръчни ръце“
 Запознаване на учениците с различни тренинги от приложените изкуства. Изработване на продукти за базари. Развиване на сръчност и естетическо отношение при работата с различни материали.
Ръководител: Лилия Иванова

Клуб „Архимед“
Запознаване на учениците от 7 клас с постиженията и научните открития на видните математици от древността и приложенията на изобретенията им в живота и заобикалящия ни свят. Надграждане знанията от учебното съдържание за 7  клас и решаване на практически задачи.

    Ръководител: Дияна Енева
Клуб „Математиката е навсякъде около нас“
     В клуба с децата ще се работи върху учебното съдържание за пети клас. Ще изработват постери и работилнички, използвайки обикновените дроби. Методи на работа – беседа, анализ, сравнение.
Ръководител: Мария Георгиева
Клуб „Народно творчество“
     Обучението по Народно творчество е проектно – базирано. Всички дейности са ориентирани към материалната и духовната култура на българите и са свързани с реализацията на различни проекти. Обучението осигурява реални, функционални възможности за извършване на проектни дейности и работа в екип, в резултат на които се създават практически продукти от учениците – пана с елементи от българската шевица, кътове с мартеници и сурвакници, сценични изяви и драматизации, възстановки на обичаи, Лазарска и Коледарска миниатюра, изложба на битови предмети, Приказка за хляба – филм – възстановка за пътя, който хлябът изминава от нивата до трапезата… Познавателният процес се осъществява при строго съобразяване с дейностния подход, където основната педагогическа ориентация е свързана с включването на малкия ученик в разнообразни по характер самостоятелни и групови изследователски и събирателски задачи, значими за самия него. Формулировките на темите на урочните разработки поставят акцент върху дейността на ученика и визират насочеността на познавателната дейност на третокласниците, като поставят децата в активна позиция. В процеса на обучение по Народно творчество са включени всички групи методи – словесни, нагледни, практически, интерактивни и игрови. Съществен елемент от обучението в часовете по Народно творчество е свободата, която имат учениците, сами да избират начина на проучване на проблем и формите на представяне на събраните материали. Учениците сами инициират дейности, които са предизвикали техния интерес и сами избират как, пред кого и по какъв начин да презентират готовия проект. Сами оценяват готовите продукти, знанията и уменията, които са усвоили при тяхното създаване. Работата в екип създава чувство за съпричастност, за партньорство и уважение към избора и мнението на другите.
Ръководител: Дора Павлова
 
Клуб „Човекът и природата“
    
Ръководител: Мария Личева
Клуб „Научи се да плуваш“
    Обучение по плуване на деца с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Изграждане на интерес и активност към спортната дейност и последващи занимания с водни спортове.
Ръководител: Мария Добрева
Клуб „Планинарче“
Децата да прекарват част от свободното си време в планината и чрез общуване с природата да бъдат възпитани в любов и грижи към нея, да бъде повишена екологичната им култура и не на последно място да бъде инвестирано в тяхното физическо и психическо здраве.
Ръководител: Паолина Пидакиева
 
Клуб „Стъклопис 1“
    Да се запознаят и усвоят дейност, която не се изучава в задължителната подготовка по изобразително изкуство в пети и шести клас. Да придобият умения при работа с витражни материали и техники, като създават и изграждат проекти и интериорни решения. Да се развиват и усъвършенстват фината моторика и цветовото усещане на всяко дете.
Ръководител: Енета Колева
Клуб „Стъклопис 2“
    Да се запознаят и усвоят дейност, която не се изучава в задължителната подготовка по изобразително изкуство в пети и шести клас. Да придобият умения при работа с витражни материали и техники, като създават и изграждат проекти и интериорни решения. Да се развиват и усъвършенстват фината моторика и цветовото усещане на всяко дете.
Ръководител: Енета Колева
Клуб „Компютърен многознайко 1 “
Клубът има за цел да въведе децата в безопасния свят на компютрите по забавен и интересен начин. Децата се учат да работят с файлове, таблици, документи, да рисуват и др. 
Ръководител: Цанко Крушев
Клуб „Компютърен многознайко 2 “
Клубът има за цел да въведе децата в безопасния свят на компютрите по забавен и интересен начин. Децата се учат да работят с файлове, таблици, документи, да рисуват и др. 
Ръководител: Цанко Крушев
Клуб „Шахмат“
Шахматът е многопластова игра, която развива ума и умения като концентрация, внимание, борбеност и целенасоченост. Заниманията с шах доказано подобряват въображението и паметта, както и организираността на децата, правят ги по-отговорни и мотивирани, а в състезанията се калява характерът им. Обучението по шахмат помага за преодоляване на компютърната зависимост като проблем №1 на подрастващото поколение в целия свят.
Ръководител: Цанко Крушев
Клуб „Футбол“
Да се запознаят и овладеят разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, умения и похвати от футболната игра, които не се изучават в задължителната подготовка по Физическо възпитание и спорт. Подобряване на физическата дееспособност, обогатяване на двигателния опит и формиране на интерес към заниманията с физически упражнения и спорт.
Ръководител: Кънчо Кашеров

 

Клуб „Родолюбе“
Дейността цели да засили интереса към историята и родното място. Възпитаване в родолюбие-критерий за личностно развитие. Представяне на град Стара Загора и нейната древна история, защото се крепи на корените си. А обичта към род и Родина е свещена.
Ръководител: Радка Стефанова-Балъкчиева

 

Клуб „Математика в действие“ 
Прилагане на придобитите знания и умения на практика с цел обогатяване знанията и развиване на творческите способности. Да се убедим, че Математиката е навсякъде около нас. 
Ръководител: Нина Димитрова Димитрова