Основна цел на училищната иновация „Учим активно – 4 Кумения“ 2021-2023 година е подобряване качеството на образователния процес и повишаване на неговата привлекателност за учениците. Вярваме, че с реализирането на иновацията учениците придобиват нови умения и компетенции за активно и самостоятелно учене. Планираме използването на мултидисциплинарния подход, който предоставя едно по-добро разбиране, яснота и свързаност на изучаваното учебното съдържание. Прилагаме нови методи и форми на обучение като проектно и проблемно базирано обучение, CLIL методология при изучаване на чужд език, смесени форми на обучение, работа в учебни станции и обърната класна стая, психо-педагогически и креативни ателиета, елементи от метода Монтесори при малките ученици, които освен улесняване на традиционното учене, способстват развитието у учениците на 4К ключови умения за активно мислене и творчество, общуване и сътрудничество. Прилагаме нови методи на оценяване като формиращо и автентично оценяване. В часовете по английски език чрез организиране на електронно ученическо портфолио със Seesaw се стимулира самостоятелното учене на учениците. Дигиталното портфолио подпомага учениците да рефлектират върху своето учене, да изградят правилна самооценка за своите знания и умения, да откриват и проследяват своите грешки и да се учат от тях, в следствие на което подобряват постиженията си. Целим да повишим ученическата мотивираност и ангажираност в учебния процес като прилагаме повече индивидуален и диференциран подход с присъствието на двама учители в час, групова и индивидуалнаработа с учениците. Искрено вярваме, че нашето предложение за промяна поощрява културата на иновации както сред учителите в нашето училище, така и сред родителите и това неминуемо води до по-голямо сътрудничество и синергия в нашата голяма училищна общност.
Дейности на проекта:
  1. Класна стая по английски език – 4К умения
Ръководители: старши учители Росица Атанасова-Минева и Стела Димитрова
Включени паралелки за 2021/2022г. – 8бр. от 3.клас, 5.клас, 6.клас
  1. Активно учене – РП математика (CLIL)
Ръководители: главен учител в начален етап Нина Димитрова, старши учител по английски език Росица Атанасова-Минева
Включени паралелки за 2021/2022г – 1 бр.от 3.клас
  1. Проектно – базирано обучение в часовете по човекът и природата и технологии и предприемачество. Иновативна паралелка „Посланици на природата“
Ръководител: старши учител Дора Павлова
Включени паралелки за 2021/2022г – 1 бр.от 4.клас
  1. Психологично креативно ателие за развиване на екзекутивните функции и емоционална интелигентност на ученици със СОП от 5-7 клас
Ръководител: педагогически съветник Ивелина Кьосева
  1. Психо-педагогическо ателие за развиване на логическото мислене и социализацията на ученици със СОП от 1-4 клас
Руководител: педагогически съветник Гергана Филипова
  1. Овладяване на математически понятия от децата в предучилищна възраст по метода Монтесори
Ръководител: старши учител Янка Илийчева
Включени предучилищни групи за 2021/2022г – 1 бр.
Иновациите на колегите бяха споделени с учители и директори от партниращи училища от страната по НП „Иновации в действие“ 2021/2022г. както и със старозагорската общественост в лицето на представители на Община – Стара Загора, членове на МОН, членове на РУО – Стара Загора, както и с представители на Обществен съвет при нашето училище.
Вижте нашите иновации от електронната книжка
Вижте разпространението на проекта по НП „Иновации в действие – ТУК
Посетете блога на иновацията – ТУК
Фейсбук публична група за споделяна на резултатите на проекта- ТУК