Проект „Образование за утрешния ден“

2019-2020 г.

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

 


Клуб „Графично моделиране“


      Постигнати резултати:
      Учениците усвоиха нови знания по информационни технологии. Те работиха с приложението Microsoft Publisher. Използваха инструментите на приложението за създаване на брошури, календари, картички, визитки, грамоти и други. Откриваха шаблони, които изглеждаха близки до идеята, която имаха за своята крайна публикация. Добавяха текст, като вмъкваха текстово поле, добавяха и картини към публикациите си. Учениците работиха с желание и интерес. Бяха удовлетворени от получения краен резултат. Работиха в екип и това разви чувството им за отговорност и взаимопомощ.
Учител: Атанаска Тодорова

Клуб „Аз в дигиталния свят“


       Постигнати резултати:
       Учениците се научиха да създават, преместват, преименуват и изтриват папки и файлове. Запознаха се с правилата за безопасно използване на интернет. Търсиха, теглиха и съхраняваха информация от различни източници. Научиха се да пишат и да обработват текстови документи и снимки. Придобиха умения и знания за създаване на колажи, кратки презентации и видеоклипчета. Запознаха се с инструментите за рисуване и направиха свои изображения. Те успяха да създават интерактивни игри и мултимедийни приложения с готови шаблони.
Ръководител: Галина Янкова

Kлуб „Дигитално креативни“


       Постигнати резултати:
       Учениците придобиха нови нови знания в областта на информационни технологии. Решаваха конкретни проблеми свързани с безопасността в интернет, авторските права, разпознаване на фалшиви новини, търсене, подбор и предстаяне на цифрова информация. При работата в клуба бяха използвани уеб-базиран софтуер: Google Slid, Google Site  и Wix. Крайните дигитални продукти бяха изработка на уеб сайт, в които учениците компилираха придобитите знания.   
Ръководител: Нейко Иванов