Национални програми и Проекти

Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти


   

     Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти, защото:
        – осъществява качествено обучение чрез нови модели на учене;
        – подкрепя в обучението и възпитанието всеки ученик;
        – дава възможност на педагогическия състав да бъде креативен, иновативен, подкрепящ чрез съвременни квалификационни форми;
        – осигурява позитивна и модерна физическа среда с равен достъп до образование.

    За учебната 2021 – 2022 година  активни национални програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:

  1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на ПУО“

  2. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

  3. Национална програма „Без свободен час“

  4. Национална програма „Иновации в действие“

  5. Национална програма „Чиста околна среда-2021“ ПУДООС

  6. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучения по БДП“

    За учебната 2021 – 2022 година  активни европейски програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:

 1. Европейски проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 2. Европейски проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 3. Европейски проект BG05М2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

 4. Европейски проект BG05М2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Еразъм + Ключова дейност – сектор образование