Национални програми и Проекти

Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти


     Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти, защото:
        – осъществява качествено обучение чрез нови модели на учене;
        – подкрепя в обучението и възпитанието всеки ученик;
        – дава възможност на педагогическия състав да бъде креативен, иновативен, подкрепящ чрез съвременни квалификационни форми;
        – осигурява позитивна и модерна физическа среда с равен достъп до образование.

 

  За учебната 2023 – 2024 година активни национални програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:

1.Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
2.Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
3.Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти“ 2023г.
4.Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 1 „Образователни маршрути“
5.Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на       предучилищното и училищнто образование“
6.Национална програма „Иновации в действие“
7.Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
8.Национална програма „Без свободен час“
9.Национална програма “ Изграждане на училищна STEM среда“
10.Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

За учебната 2023 – 2024 година активни европейски програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:

Проект BG05M2ОP001-5.001-001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“
Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Еразъм- Акредитация 2023-2028г. 

 

 

    За учебната 2022 – 2023 година национални програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:
 1. Национална програма „Без свободен час“, Модул 1 „Без свободен час в училище“
 2. Национална програма „Иновации в действие“
 3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
 4. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 5. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
 6. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
 7. Национална програма „Занимания по интереси“
 8.  Национална програма „Отново заедно“

За учебната 2022 – 2023 година европейски програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:
 • Европейска програма „Подкрепа за приобщаващо образование“
 • Европейска програма „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“
 • Еразъм + Ключова дейност – сектор образование