Национални програми и Проекти

Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти


   

     Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти, защото:
        – осъществява качествено обучение чрез нови модели на учене;
        – подкрепя в обучението и възпитанието всеки ученик;
        – дава възможност на педагогическия състав да бъде креативен, иновативен, подкрепящ чрез съвременни квалификационни форми;
        – осигурява позитивна и модерна физическа среда с равен достъп до образование.

    За учебната 2022 – 2023 година активни национални програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:

  1. Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“

  2. Национална програма „Иновации в действие“

  3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

  4. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

  5. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

  6. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

  7. Национална програма „Занимания по интереси“

  8.  Национална програма „Отново заедно“


   За учебната 2022 – 2023 година  активни европейски програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:

 1. Европейска програма „Подкрепа за приобщаващо образование“

 2. Европейска програма „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

Еразъм + Ключова дейност – сектор образование