Национални програми и Проекти

Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти


   
     Пето основно училище „Митьо Станев“ участва в национални и европейски програми и проекти, защото:
        – осъществява качествено обучение чрез нови модели на учене;
        – подкрепя в обучението и възпитанието всеки ученик;
        – дава възможност на педагогическия състав да бъде креативен, иновативен, подкрепящ чрез съвременни квалификационни форми;
        – осигурява позитивна и модерна физическа среда с равен достъп до образование.
    За учебната 2020 – 2021 година  активни програми на Пето основно училище „Митьо Станев“ са:
  1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
  2. Национална програма „Иновации в действие“
  3. Национална програма „Без свободен час“
  4. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“
  5. Програма „Еразъм+“
  6. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 3.2.
  7. Мрежа на иновативните училища
  8. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“;
  9. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“
%d bloggers like this: