Проект „Твоят час“


 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“


          Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
         Специфичните цели на проекта са:
  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците;
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
         Продължителност на проекта – до 31 октомври 2018 г.

Заповед РД 09-1072/10.08.2016 г. на МОН
​за определяне на училища, които да участват 
по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“


 

Проект „Твоят час“

2016-2017 г.

Групи формирани в Пето основно училище „Митьо Станев“ през 2016 – 2017 г.​ са 18 на брой:

1. Извънкласни дейности за занимания по интереси – 14 групи:
Клуб „Здравословно хранене“;
Клуб „Европейска кухня“;
Клуб „Млади бизнесмени“;
Клуб „Търгувам и печеля“;
Клуб „Стъклопис – игра на цветове“;
Клуб „Волейбол“;
Клуб „Футбол“;
Клуб „Аз общувам със света“;
Клуб „Млад медик“;
Клуб „Графичен дизайн“;
Клуб „Децата на Айнщайн“;
Клуб „Декорация върху стъкло“;
Клуб „Архимед“;
Клуб „Аз общувам с Европа“.

​2. Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения – 4 групи:
Клуб „Лесна математика“;
Клуб „Лесна математика – 2“;
Клуб „Роден език“;
Клуб „Аз съм българче и обичам моя език!“.

Проект „Твоят час“

2017-2018 г.Групи формирани в Пето основно училище „Митьо Станев“ през 2017 – 2018 г.​ са 24 с общ брой 389:


1. Извънкласни дейности за занимания по интереси – 14 групи, 301 ученика:

Клуб „Европейска кухня“;
Клуб „Родолюбие“;
Клуб „Аз и света около мен“;
Клуб „Аз общувам със света“;
Клуб „Волейбол“;
Клуб „Графичен дизайн“;
Клуб „Декор върху стъкло“;
Клуб „Децата на Айнщайн“;
Клуб „Магията на изкуството“;
Клуб „Работилница за чудеса“;
Клуб „Стъклопис“;
Клуб „Творилница на вълшебства“;
Клуб „Футбол“;
Клуб „Туризъм“.

2. Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения – 10 групи, 88 ученика:

Клуб „Лесна математика“;
Клуб „Математика за мен“;
Клуб „Многознайко“;
Клуб „Писането – лесно, четенето – интересно“;
Клуб „Знам и мога“;
Клуб „Знам, че мога“;
Клуб „Математика за всеки“;
Клуб „Искам, значи мога“;
Клуб „Разбираема математика“;
Клуб „Моят език – моят свят“.

Информация за представителна изява