Образование за утрешния ден-2021/2022г.

Проект “Образование за утрешния ден”

2021-2022 г.

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

 

 –  Клуб „Технологията – моят приятел“ с ръководител: Галина Янкова