На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и на настойника/попечителя, който отглежда детето. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. 

Бележки за еднократната помощ на бъдещите първокласници можете да вземете след 27 юни 2022г. от канцеларията на Пето основно училище „Митьо Станев“.