Проект “Образование за утрешния ден”

2020-2021 г.

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

 

      Сформираните групи са три на брой:
            –  Клуб „Аз проектирам“ с ръководител: Атанаска Тодорова
     
            –  Клуб „Дигитален прозорец“ с ръководител: Галина Янкова
             – Клуб „Дигитално активни“ с ръководител: Нейко Иванов