Статут и мероприятия

на Ученическия съвет в Пето основно училище “Митьо Станев” Стара Загора

Цели на ученическия съвет

1. Да обединява и представлява учениците от училището.
2. Да дава гласност на проблемите на учениците.
3. Да защитава правата и интересите на учениците.
4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.
5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността.
6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.
 

Права и задължения

1. Ученическите представители имат следните права:
1.1. Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си, ученици и учители.
1.2. Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.
1.3. Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.
1.4. Да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет.
1.5. Да представят становища на Ученическия съвет пред ръководството и  Педагогическия съвет.
 
2. Ученическите представители са длъжни да изпълняват следните задължения:
2.1. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот.
2.2. Да представят обективно и аргументирано становището на своите ученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.
2.4. Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.
2.5. Да търсят среща с учителите и  с ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.
2.6. Да се събират ежеседмично, за да обсъдят актуални теми и проблеми в училището и разработят позиция и план за действие по тях.

Общи положения

1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
2. Създаването на ученическия съвет е отговор на потребностите от активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.
 

Членство

Всеки клас излъчва трима представители на базата на следните критерии:
1. авторитет пред учениците и учителите;
2. способност и готовност да разбере и защити интересите на съучениците си пред административното ръководство
/учителите/ ученическата общност;

3. умение да изрази и защити общото мнение, дори и то да е в противоречие с неговото;
4. готовност да поеме отговорност;
5. умение да установи и поддържа контакти с ученици и учители; 
6. съпричастие към училищния живот.
Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство. Упражняването на правата и изпълнението на задълженията, специфични за един ученически представител, са въпрос на личен избор и отговорност.
Избирането на представителите става по време на часа на класа, с провеждане на открито или тайно гласуване, в зависимост от желанието на учениците. За избран се счита този ученик, който е получил най-много гласове.
 
Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, може да се проведе нов избор.

Ученическият съвет взаимодейства активно с:

1. Класните ръководители и учители;
2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;
3. Родителската общност и Училищното настоятелство;
4. Ученическите съвети на други училища;
5. Извънучилищни институции, организации и фирми;
6. Неправителствени организации, сдружения.

Финансиране

Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.