Пето основно учиище "Митьо Станев "

Цели

Цели на Пето основно училище “Митьо Станев”

          Развитие на Пето основно училище „Митьо Станев“ в условията на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината и да се превърне от училище за всички в училище за всеки. От 2018 г. Пето основно училище „Митьо Станев“ е със статут на иновативно училище. Проектът продължи 3 години и през учебната 2020/2021 година училището отново кандидатства да бъде включено в списъка на иновативни училища. За да бъде определено като такова, то доказва, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез прилагане на нови, съвременни методи на обучение и възпитание учителите разполагат с по-голяма свобода в преподаването. Главната цел е да се предоставя все по-качествено обучение чрез прилагане на новите технологии. Иновативните училища са модел на изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване и училищно лидерство.

     СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. Формиране на образовани, креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности.
2. Ориентация на образователната политика към личностно-центрирания подход, стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.
3. Повишаване ефективността на управлението на училището.
4. Привличане на ресурси от външната среда.
5. Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес.